• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 44 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นายณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
•
นายบรรจง จำพร • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3
•
ศุภธิดา อุ่นจังหาร • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(หลักสูตร)
4
นางสาวสุรวดี เอ็มรัตน์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)
5
•
นายอุทัย รัตถา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างโลหะการ
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโลหะการ
6
•
นิกร คำลุม • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างโยธา
7
•
ปัญญา มะธิปิไข • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
8
•
นางสาวเนตรนภา โพธินาม • หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9
•
เสาวนีย์ เกิดผล • หัวหน้างาน งานการเงิน
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10
•
นายณัฏฐวรรธน์ วรดรวัฒนเมธา • หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(ศูนย์ข้อมูล)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
11
•
ว่าที่ ร.ต.สิทธิโชค ถิ่นรัสมี • หัวหน้างาน งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
12
•
นางสาวศุภธิดา อุ่นจังหาร • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
13
•
นายบุญตา เศษโถ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
14
•
ดร.จุฑาพร บุญวรรณ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย)
15
•
นายภูวรักษ์ เชื้อศิริพัฒน์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
16
•
นายอภิชาติ มะลาไวย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
17
•
นางสาวกัลยา ศรีภพ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
18
•
ว่าที่ร.ต.เกรียงไกร สุทธิเทพา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
19
•
ว่าที่ ร.ต.จรัญ มาเล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)
20
•
นางสาวสุกัญญา ภูจอมรัตน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
21
•
เบญญาภา สุรสุข • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
22
•
นายสุวัฒน์ชัย เสมอวัน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
23
•
นางสาวแวว อรรคนิมาตย์ • เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
24
นายชาตรี สร้อยสำโรง • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
25
•
นางรัชนี ไตรทิพย์ • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
26
นางสาวชะมัยพร เบ็ญจมาศ • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
27
•
นางสาวทัศรินทร์ ขวาน้ำคำ • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
28
•
พรชนก ญาตินิยม • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
29
นางสาวสินีนาฎ ไชยชนะ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
30
•
จริยา ยมรัตน์ • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
31
นางสาวเตือนจิตร จันทรา • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
32
•
นายอุทัย ลาภา • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(ครูที่ปรึกษา)
33
•
ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ยาโสภา • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
34
•
มัลลิกา เหมาชัย • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานบัญชี
35
•
ชินสิงห์ เวียงวะลัย • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
36
•
ญา ใหดงยาง • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
37
•
ว่าที่ ร.ต.พีระพัฒน์ คำหงษ์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
38
•
ณัฏยา ผาน้ำคำ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
39
•
นางนราวดี พันธุ์พาณิชย์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
40
•
สุธารักษ์ ปิวาวัฒนพานิช • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
41
•
นางสาวญาณิศา ชนะพันธ์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)
42
Admin Admin • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
43
•
นางสาวสุนิษา สว่างแสง • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ