• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 57 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นายณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
•
สุริยน บุญเสริม • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3
•
นางราตรี สะดีวงศ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
4
นางอาภรณ์ ไชยภูมิ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
5
•
นายบรรจง จำพร • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
6
•
นายบุญตา เศษโถ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
7
นางสาวสุรวดี เอ็มรัตน์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)
8
•
นายอำนวย น้อยประสิทธิ์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
9
•
ปัญญา มะธิปิไข • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
10
•
มัลลิกา เหมาชัย • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานบัญชี
11
•
ศุภธิดา อุ่นจังหาร • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(หลักสูตร)
12
•
นายอภิชาติ มะลาไวย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
13
นายสมบัติ แก้วมงคล • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
14
•
นางสาวสุกัญญา ภูจอมรัตน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
15
•
สังกรณ์ ดำขำ • หัวหน้างาน งานการตลาด งานการค้าและประกอบธุรกิจ
•
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
16
•
เสาวนีย์ เกิดผล • หัวหน้างาน งานทะเบียน
• หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
17
•
เบญญาภา สุรสุข • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
18
•
นิรันดร์ คูคำ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
19
•
ว่าที่ ร.ต.สิทธิโชค ถิ่นรัสมี • หัวหน้างาน งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
20
•
ดร.จุฑาพร บุญวรรณ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย)
21
•
นางสาวสายฝน วะลาศรี • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
22
•
นางสาวศุภธิดา อุ่นจังหาร • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
23
•
นายภูวรักษ์ เชื้อศิริพัฒน์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
24
•
นางสาวประภัสรา ศรีบุญ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
25
•
นางสาวสุนิษา สว่างแสง • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
26
•
นายอุทัย รัตถา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างโลหะการ
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโลหะการ
27
•
ว่าที่ร.ต.เกรียงไกร สุทธิเทพา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
28
•
ว่าที่ ร.ต.จรัญ มาเล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)
29
•
สุเมศ ศักดิ์ศรีกรม • หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
30
•
นางสาวกัลยา ศรีภพ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
31
•
นายสุวัฒน์ชัย เสมอวัน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
32
•
นางรัชนี ไตรทิพย์ • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
33
น.ส.ทิพวรรณ ทองคำ • เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(หลักสูตร)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
34
•
นางนราวดี พันธุ์พาณิชย์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
35
นายชาตรี สร้อยสำโรง • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
36
นายราชัน ทองคำ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
37
•
ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ยาโสภา • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
38
•
นายอุทัย ลาภา • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(ครูที่ปรึกษา)
39
•
ว่าที่ ร.ต.พีระพัฒน์ คำหงษ์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
40
•
นิกร คำลุม • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
41
•
ชินสิงห์ เวียงวะลัย • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
42
•
นางสาวเนตรนภา โพธินาม • หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
43
•
ญา ใหดงยาง • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
44
Admin Admin • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
45
•
สุธารักษ์ ปิวาวัฒนพานิช • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
46
•
นายทวี สาวิกันย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(ศูนย์ข้อมูล)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
47
•
นางสาวญาณิศา ชนะพันธ์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)
48
•
ณัฏยา ผาน้ำคำ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
49
นางสาวเตือนจิตร จันทรา • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
50
•
นางสาวทัศรินทร์ ขวาน้ำคำ • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
51
•
พรชนก ญาตินิยม • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
52
นางสาวสินีนาฎ ไชยชนะ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
53
นางสาวชะมัยพร เบ็ญจมาศ • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
54
•
นางสาวแวว อรรคนิมาตย์ • เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
55
•
นางกนกกาญจน์ แสนสุวรรณ • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ