Main Menu
หน้าหลัก
ประกันคุณภาพการศึกษา
เกี่ยวกับวิทยาลัย
แผนกวิชา
ทำเนียบบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพรอบสาม
แผนกลยุทธสถานศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
สมัครเรียนออนไลน์
ค้นหา/พิมพ์ใบสมัคร
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อูมลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดร้อยเอ็ด
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ คลิก

แผนปฏิบัติราชการ 2561

V-COP

images/stories/Vcop logo.png

Teacher
Download
รายชื่อ ปวช. 1
รายชื่อ ปวช. 2
รายชื่อ ปวช. 3
รายชื่อ ปวส. 1
รายชื่อ ปวส. 2
งานฝ่ายพัฒนาฯ
นักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียนตารางสอน
กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
ดาวน์โหลดเอกสารฝึกอาชีพ
แผนกวิชา

ระบบบริหารจัดการ

Facebook

images/stories/facebook_2.png

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

ชมรมบัญชี
ค้นหา     ลำดับ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันปราบปราม การลักลอบเล่น การพนันทายผลฟุตบอลและอบายมุขในสถานศึกษา
โครงการสารสัมพันธ์พี่น้องแผนกบัญชี
โครงการสะอาด สดใส รวมใจการบัญชี
โครงการปลูกต้นไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติแม่ของชาติ
โครงการความรู้จากพี่สู่น้อง
กีฬาสานสัมพันธ์แผนกยานยนต์และแผนกบัญชี
การทำกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้ จากกระดาษสา
กิจกรรมชมรมกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์แผนกวิชาการบัญชี
กีฬาสานสัมพันธ์แผนกวิชาการบัญชีและแผนกวิชายานยนต์
กิจกรรมชมรมแข่งขันทักษะวิชาชีพของแผนกวิชาการบัญชี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมแผนกวิชาการบัญชี
เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเต้น การออกกำลังกายเข้าจังหวะ
 
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 ต่อไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 12 จาก 12