Main Menu
หน้าหลัก
ประกันคุณภาพการศึกษา
เกี่ยวกับวิทยาลัย
แผนกวิชา
ทำเนียบบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพรอบสาม
แผนกลยุทธสถานศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
สมัครเรียนออนไลน์
ค้นหา/พิมพ์ใบสมัคร
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อูมลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดร้อยเอ็ด
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ คลิก

แผนปฏิบัติราชการ 2561

V-COP

images/stories/Vcop logo.png

Teacher
Download
รายชื่อ ปวช. 1
รายชื่อ ปวช. 2
รายชื่อ ปวช. 3
รายชื่อ ปวส. 1
รายชื่อ ปวส. 2
งานฝ่ายพัฒนาฯ
นักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียนตารางสอน
กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
ดาวน์โหลดเอกสารฝึกอาชีพ
แผนกวิชา

ระบบบริหารจัดการ

Facebook

images/stories/facebook_2.png

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

หน้าหลัก arrow ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา arrow ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระบบ ประเภทวิชา สาขาวิชา
ปกติ/ทวิศึกษา อุตสาหกรรม ช่างยนต์
ปกติ/ทวิศึกษา อุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน
ปกติ/ทวิศึกษา อุตสาหกรรม ช่างเชื่อมโลหะการ
ปกติ/ทวิศึกษา อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า
ปกติ/ทวิศึกษา อุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ปกติ/ทวิศึกษา อุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง
ปกติ/ทวิศึกษา พาณิชยกรรม การบัญชี
ปกติ/ทวิศึกษา พาณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระบบ ประเภทวิชา สาขาวิชา
ทวิภาคี อุตสาหกรรม ช่างยนต์
ทวิภาคี อุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน
ทวิภาคี อุตสาหกรรม ช่างเชื่อมโลหะ
ทวิภาคี อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า
ทวิภาคี อุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ทวิภาคี อุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง
ทวิภาคี พาณิชยกรรม การบัญชี
ทวิภาคี พาณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ