Main Menu
หน้าหลัก
ประกันคุณภาพการศึกษา
เกี่ยวกับวิทยาลัย
แผนกวิชา
ทำเนียบบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพรอบสาม
แผนกลยุทธสถานศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
สมัครเรียนออนไลน์
ค้นหา/พิมพ์ใบสมัคร
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อูมลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดร้อยเอ็ด
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ คลิก

แผนปฏิบัติราชการ 2561

V-COP

images/stories/Vcop logo.png

Teacher
Download
รายชื่อ ปวช. 1
รายชื่อ ปวช. 2
รายชื่อ ปวช. 3
รายชื่อ ปวส. 1
รายชื่อ ปวส. 2
งานฝ่ายพัฒนาฯ
นักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียนตารางสอน
กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
ดาวน์โหลดเอกสารฝึกอาชีพ
แผนกวิชา

ระบบบริหารจัดการ

R-Radionetwork

Facebook

images/stories/facebook_2.png

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

เข้าสู่ระบบ
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
หน้าหลัก arrow ข้อมูล arrow ประวัติวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ประวัติวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

images/stories/SWTC LOGO 1.png

       วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดแห่งที่ 2 สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 152 ถนนปัทมานนท์ หมู่ที่ 3 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

       วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2544 กรมอาชีวศึกษาได้สั่งให้ข้าราชการสังกัดวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดจำนวน 3 คน ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน และผู้ช่วยผู้ประสานงานการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดแห่งที่ 2 ดังนี้

1. นายชำนาญ เชิงสะอาด ทำหน้าที่ประสานงานการจัดตั้ง
2. นายจำเนียร สุธิมาธรรม ทำหน้าที่ผู้ช่วยประสานงานการจัดตั้ง
3. นายจิตรกร จันทร์เสละ ทำหน้าที่ผู้ช่วยประสานงานการจัดตั้ง


       บุคคลทั้ง 3 ได้ทำหน้าที่ตามที่กรมอาชีวศึกษามอบหมาย โดยเริ่มประสานงานหาที่ดินกับสภาตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนได้ที่ดินสาธารณประโยชน์หนองปลาก่า อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 168 ไร่ และได้ใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อใช้เป็นสถาน
ที่ก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดแห่งที่ 2


       วันที่ 28 กรกฎาคม 2540 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัย เทคนิคร้อยเอ็ดแห่งที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 152 ถนนปัทมานนท์ หมู่ที่ 3 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีระยะทาง ห่างจากกรุงเทพ ประมาณ 500 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้


ทิศเหนือ ติดกับ ที่ดินสาธารณประโยชน์
ทิศตะวันออก ติดกับ โรงเรียนหินกองวิทยาคาร
ทิศใต้ ติดกับ ทางหลวงแผ่นดินสายกรุงเทพ - ยโสธร
ทิศตะวันตก ติดกับ ที่ดินสาธารณประโยชน์


      วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 เปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นแรกในภาคเรียนที่ 1/2541 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม จำนวน 2 สาขา ได้แก่

        1. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
        2. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง


       เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2542 กรมอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายชำนาญ เชิงสะอาด เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดแห่งที่ 2

       เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2543 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อ วิทยาลัยฯ จากวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดแห่งที่ 2 เป็นวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ


       พ.ศ. 2543 เปิดการสอนระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี ระดับ ปวช.สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
       พ.ศ. 2543 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิได้รับเกียรติบัตรผ่านการประเมิณ ของกรมอาชีวศึกษา
       พ.ศ. 2544 เปิดสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับ ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
       พ.ศ. 2545 เปิดการสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับ ปวช. สาขาวิชาอุตสาหกรรม ระดับ ปวช.
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน 1 สาขางาน คือ
          1. สาขางานยานยนต์
          2. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
          3. สาขางานการบัญชี

และเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 สาขางาน คือ
          1. สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
          2. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


       พ.ศ. 2546 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ได้รับการประเมิณภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
       พ.ศ. 2547 เปิดสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม ระดับ ปวช. เพิ่มอีก 2 สาขา คือ
          1. สาขาเครื่องมือกล
          2. สาขาเชื่อมโลหะ
       พ.ศ. 2548 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ได้ผ่านการประเมินภายใน จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
       พ.ศ. 2549 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ได้ผ่านการประเมินภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ผู้บริหารสถานศึกษา

images/stories/Palace/DT/D0.jpg

นายณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

สื่อการเรียน EDLTV

EDLTV สื่อการเรียนปฐมวัย
EDLTV สื่อการเรียนประถมศึกษา
EDLTV สื่อการเรียนมัธยมศึกษา
EDLTV สื่อการเรียนอาชีวศึกษา
EDLTV ช่องทีวีดาวเทียม

อศจ.ร้อยเอ็ด

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

เว็บไซต์เครือข่าย

เข้าสู่บทเรียน


สก.สค. จ.ร้อยเอ็ด

แบบสอบถาม
ความครบถ้วนของข้อมูลในเว็บวิทยาลัย
  
ผู้เข้าชมเว็บ

Who's Online
ขณะนี้มี 27 บุคคลทั่วไปออนไลน์