Main Menu
หน้าหลัก
ประกันคุณภาพการศึกษา
เกี่ยวกับวิทยาลัย
แผนกวิชา
ทำเนียบบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพรอบสาม
แผนกลยุทธสถานศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
สมัครเรียนออนไลน์
ค้นหา/พิมพ์ใบสมัคร
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อูมลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดร้อยเอ็ด
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ คลิก

แผนปฏิบัติราชการ 2561

V-COP

images/stories/Vcop logo.png

Teacher
Download
นักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน
กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
ดาว์นโหลดเอกสารฝึกอาชีพ
แผนกวิชา

ระบบบริหารจัดการ

Facebook

images/stories/facebook_2.png

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

หน้าหลัก arrow ทำเนียบบุคลากร arrow ข้อมูลบุคลากร arrow แผนกวิชาสามัญ - สัมพันธ์
แผนกวิชาสามัญ - สัมพันธ์
ครูศุภธิดา  อุ่นจังหาร
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
         
   
ครูจุฑาพร  บุญวรรณ
  ครูสราวุฒิ รักษาวงค์
ครู คศ.2

ครูผู้ช่วย
     
 
นางสาว.......   ครูกัลยา ศรีพบ
 ครูผู้ช่วย   ครูพิเศษสอน
                                  
 
 ครูสุกัญญา ภูจอมรัตน์    ครูชะมัยพร เบ็ญจมาศ
 ครูพิเศษสอน   ครูพิเศษสอน
         
       
  ครูภูวรักษ์  เชื้อศิริพัฒน์     ครูบุษบา คำชารี
   ครูพิเศษสอน     ครูพิเศษสอน