Main Menu
หน้าหลัก
ประกันคุณภาพการศึกษา
เกี่ยวกับวิทยาลัย
แผนกวิชา
ทำเนียบบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพรอบสาม
แผนกลยุทธสถานศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
สมัครเรียนออนไลน์
ค้นหา/พิมพ์ใบสมัคร
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อูมลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดร้อยเอ็ด
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ คลิก

แผนปฏิบัติราชการ 2561

V-COP

images/stories/Vcop logo.png

Teacher
Download
นักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน
กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
ดาว์นโหลดเอกสารฝึกอาชีพ
แผนกวิชา

ระบบบริหารจัดการ

Facebook

images/stories/facebook_2.png

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

บุคลากรทางการศึกษา

 

         
นางพรชนก ญาตินิยม
นางสาวชะมัยพร เบ็ญจมาศ นางสาวจินตนา  เศษวงค์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวทัศรินทร์  ขวาน้ำคำ
นายชาตรี  สร้อยสำโรง นางสาวกวินทิพย์ เผ่าผม
เจ้าหน้าที่งานแผนงานฯ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางสาวหนูกูล ชัยเพ็ชร
นางสาวสินีนาฏ  ไชยชนะ นางสาวญาณิศา  ชนะพันธ์
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ
นางสาวเตือนจิตร  จันทรา
นางรัชนี  ไตรทิพย์ นางนราวดี  พันธุ์พาณิชย์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ