ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.1 22 1 23
ปวช.2 36 1 37
ปวช.3 20 - 20
ปวส.1 20 - 20
ปวส.2 28 - 28


ข้อมูล ณ วันที่ 31 มรกราคม พ.ศ. 2560