ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.1 61 5 66
ปวช.2 47 1 48
ปวช.3 51 - 51
ปวส.1 36 - 36
ปวส.2 37 5 42

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มรกราคม พ.ศ. 2560